fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży dostępu do webinarów

 

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Sklep.mzuri.pl działający pod adresem www.sklep.mzuri.pl prowadzony jest przez Mzuri Sp. z o. o. z siedzibą 02-087 Warszawa, Al. Niepodległości 221/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy, pod numerem 0000337156, o kapitale zakładowym 5600 zł (dalej: „Sklep”).
 2. Przedmiotem sprzedaży jest uczestnictwo w webinarze. Link otrzymany za pośrednictwem adresu e-mail nie może być przekazywany osobom trzecim.

 

§ 2 [Przyjmowanie i realizacja zamówień]

  1. Sklep.mzuri.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż dostępu do webinarów. Do korzystania ze sklepu wymagany jest dostęp do sieci Internet, przeglądarka stron www oraz program obsługujący pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.
  2. Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.mzuri.pl („Strona Internetowa”), na której znajdują się informacje dotyczące dostępu do webinarów sprzedawanych przez Sklep.
  3. Zawartość Strony Internetowej nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a klientem dochodzi po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sklep.
  4. Istotne postanowienia przekazywane są dodatkowo Klientowi wraz fakturą VAT przesłaną wraz potwierdzeniem uczestnictwa na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Zakup dostępu do webinarów następuje po realizacji płatności przez Klienta na stronie Sklepu.
  5. W zamówieniu Klient wskazuje tytuł webinaru, w którym chce wziąć udział oraz podaje adres mailowy, na jaki ma zostać wysłany link do wirtualnego pokoju.
  6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep wyśle klientowi na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia oraz link do webinaru (wirtualnego pokoju).
  7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

   a. niedostarczenie maila potwierdzającego wraz z linkiem do webinaru,
   b. zakwalifikowanie przez program pocztowy maila od Sklepu jako spamu,
   c. nieprzeprowadzenie webinaru w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które Sklep nie ma wpływu, i które były niemożliwe do przewidzenia. W razie wystąpienia takich okoliczności Sklep niezwłocznie powiadomi wszystkich Uczestników webinaru o ich wystąpieniu drogą elektroniczną. Ich wystąpienie może skutkować zmianą terminu webinaru lub zmianą prowadzącego, jeśli zastępstwo takie nie byłoby ze szkodą dla Uczestników szkolenia. W takim przypadku Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo domagania się zwrotu ceny uczestnictwa w webinarze.
   d. decyzje i skutki decyzji podjętych przez uczestnika webinaru na podstawie informacji uzyskanych z webinaru.

  8. Zwrot pieniędzy za uczestnictwo w webinarze odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  9. Za sytuacje nadzwyczajne po stronie organizatora uznaje się w szczególności:

a) czasową lub trwałą niezdolność do pracy prowadzącego i / lub współprowadzącego webinar, a także (w przypadku niektórych webinarów) członków ekipy technicznej, uniemożliwiającej realizację webinaru w zakładanym terminie,

b) zdarzenia nagłe, uniemożliwiające prowadzącemu i/lub współprowadzącemu lub ekipie technicznej przeprowadzenie webinaru, na które nie mają oni wpływu, to np. przerwa w dostawie prądu, przerwa w dostępie do internetu, uszkodzenie komputera, przerwa w działaniu oprogramowania, itp.

c) sytuacje mogące mieć wpływ na życie i zdrowie trenera prowadzącego, trenera współprowadzącego lub członków ekipy technicznej, to m.in. stan zagrożenia terrorystycznego, stan wojenny, skażenie terenu, itp.

§ 3 [Ceny towarów]

 1. Wszystkie ceny dostępu do webinarów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do webinarów oraz wprowadzania do Sklepu nowych webinarów. Cena webinaru jest ceną wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Klient przed złożeniem zamówienia jest w pełni informowany o cenie dostępu do webinaru.

§ 4 [Forma płatności]

 1. Płatność za zakup dostępu do webinaru jest realizowana za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
 2. Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu i po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności.

 

§ 5 [Dane osobowe]

 1. Składając zamówienie w Sklepie klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

 1. Liczba uczestników webinaru może być ograniczona. Gdy wszystkie miejsca dla uczestników zostaną wykupione, możliwość dokonania kolejnych zakupów zostanie zablokowana.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez klienta adres e-mail oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży dostępu do webinarów mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Regulamin sprzedaży plików (wzorów dokumentów)

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.sklep.mzuri.pl zwany dalej Regulaminem określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Mzuri sp. z o.o.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisy Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  Administrator:– Mzuri Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-087) przy al. Niepodległości 221/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy, pod numerem KRS: 0000337156 .
  Adres elektroniczny (e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną.
  Cennik – w przypadku usług płatnych udostępnianych w serwisie, informacja zawierająca wysokość ceny, jaką Użytkownik winien zapłacić w związku z korzystaniem z Usługi.
  Pliki – wzory dokumentów zapisane jako pliki w wersji elektronicznej w formacie pliku PDF lub DOC, stanowiące wzorce odpowiednich dokumentów, udostępniane przez Sklep Mzuri. Pliki mogą zawierać także dodatkowe informacje.
  Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania ze Sklepu Mzuri przez Użytkownika.
  Serwis – serwis internetowy o nazwie „sklep.mzuri.pl”, dostępny pod adresem www.sklep.mzuri.pl
  Ustawa o świadczeniu usług – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
  Usługa – usługa dostępu do plików oferowanych przez serwis w części płatnej serwisu.
  Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, które następują przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron. Wszystkie informacje transmitowane są za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa. Administrator wykorzystuje do tego celu ogólnodostępną sieć Internet.
  Użytkownik – osoba korzystająca z zakupionej Usługi płatnej, identyfikowana poprzez jednoznaczny adres e-mail.
  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczeniu Usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

§ 2 [Usługodawca]

 1. Podmiotem świadczącym Usługę jest Administrator, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu, zwany dalej Mzuri.
 2. Przedmiotowy Regulamin świadczenia Usługi został przygotowany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika odbywa się na warunkach umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Mzuri. Minimalnymi warunkami tej umowy są zasady i warunki podane w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Mzuri obejmuje załącznik w postaci Cennika, który stanowi nieodłączną część umowy.
 6. Zasady i warunki niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami stanowią wiążącą, z punktu widzenia prawa, umowę pomiędzy Użytkownikiem a Mzuri. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim zasady i warunki.
 7. Zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia oraz Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 

§ 3 [Przedmiot usługi]

 1. Mzuri świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu Usługę pobrania Pliku za pomocą sieci Internet.
 2. Zakres danych i usług dostępnych w Serwisie określony jest w § 4.
 3. Mzuri oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 4. Użytkownikiem korzystającym z oferowanej w ramach Serwisu Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot organizacyjny nieposiadający osobowości prawnej.

§ 4 [Zakres dostępnych danych]

 1. Pobranie Pliku wymaga wniesienia przez Użytkownika właściwej opłaty, określonej w Cenniku.
 2. Po zakupie, Użytkownik otrzymuje link, za pomocą którego pobiera zakupiony plik.
 3. Limit pobrań otrzymanego linku wynosi 10 Po przekroczeniu tego limitu, link staje się nieaktywny.
 4. Informacja o dostępnej cenie pliku, każdorazowo udostępniana jest Użytkownikowi przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 5. Za dostęp do Usług Serwisu Mzuri pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.
 6. Zasady dostępu do Usług polegających na pobraniu Pliku zawarte są w § 6 Regulaminu a ich ceny w aktualnym Cenniku.
 7. Mzuri zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu danych i Usług dostępnych w Serwisie. Zmiany dotyczą w szczególności dodawania nowych lub modyfikacji Plików, zmiany płatności Usług, dodawania i zmiany danych i funkcji, ich usuwania, modyfikacji, czasowego wyłączania dostępności itd.

 

§ 5 [Płatność]

 1. Pobranie pliku, który zgodnie z Cennikiem jest Usługą płatną udostępnianą za pośrednictwem Serwisu, możliwe jest po dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą;
 2. Użytkownik, chcąc dokonać płatności, zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości, w jakiej płatność winna zostać dokonana zgodnie z Cennikiem, oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie Internetowej danego operatora.
 3. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 4. Serwis w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych osobowych i identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 5. Po prawidłowej opłacie za Plik dokonanej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika wysyłany jest zamówiony Plik w formacie PDF lub DOC zawierający zamówiony link, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
 6. Do korzystania z pobranego pliku w formacie PDF lub DOC, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie pobranego Pliku. Mzuri nie zapewnia możliwości pobrania lub korzystania z takiego oprogramowania.
 7. W związku z tym, iż komunikacja i zamówienia dokumentów odbywają się drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), wymagana jest zgoda adresata na otrzymywanie poczty drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez pieczątek i podpisów.

 

§ 6 [Licencja]

  1. Wzory dokumentów stanowią wartość intelektualną firmy Mzuri i niedozwolone jest odsprzedawanie tych wzorów dokumentów w jakikolwiek sposób.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.
  3. Wykupienie przez Użytkownika Pliku, wg. procedur i na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku, tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Mzuri jednej niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji umożliwiającej pobranie i korzystanie z Pliku wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
  4. Użytkownik, któremu Mzuri udzielił licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie ma prawa do:

a) sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi, jak i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Mzuri,
b) przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
c) utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),
d) utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych Plików, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
e) usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Mzuri podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
f) modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
g) wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
h) samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Mzuri,
i) samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Mzuri, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
j) przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Mzuri.

§ 7 [Ograniczenia]

 1. Mzuri umożliwia dostęp do Usługi, na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Mzuri ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez wcześniejszego powiadomienia, oraz do przeprowadzenia prac serwisowych, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 3. Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Mzuri.
 4. Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieupoważnionego dostępu do danych oraz za ich utratę w wyniku awarii sprzętu Użytkownika lub sabotażu.
 5. Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.
 6. Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikające lub związane z użyciem informacji i danych wykorzystywanych za pomocą Usługi i dostępnych w Serwisie.
 7. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Mzuri może nastąpić wstrzymanie wykonania Usługi na czas wynikający z działania przyczyn niezależnych od Mzur

 

§ 8 [Wymagania techniczne]

  1. Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

a) dostępu do Internetu,
b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
c) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
d) wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji,
e) w przypadku korzystania z Usługi pobrania Plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Użytkowania odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC lub XLS.

 1. Podczas korzystania z Serwisu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie, tj. informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

§ 9 [Koszty użytkowania]

  Mzuri nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu, dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie Pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi.

 

§ 10 [Reklamacje]

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Mzuri warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.
 2. Informacje związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Mzuri: reklamacje@mzuri.pl
 3. Zgłoszenie Reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby Mzuri.
 4. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 5. Reklamacja musi mieć formę pisemną lub być złożona drogą mailową pod rygorem nieważności.
 6. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 7. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 8. Mzuri rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 9. Odpowiedź na Reklamację (rozpatrzenie reklamacji) następuje poprzez przesłanie go na adres elektroniczny Użytkownika.
 10. Reklamacja związana z brakiem możliwości pobrania Pliku, gdy zapłata nastąpiła za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 11. Brak elementów, o których mowa w ust. 10 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji.

 

§ 11 [Ochrona danych osobowych]

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 3. Mzuri otrzymuje od Użytkownika informacje, w szczególności nazwę / imię i nazwisko oraz adres e-mail, które służą prawidłowemu wykonaniu Usługi.
 4. Użytkownik dokonując zakupu w sklep.mzuri.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy.
 5. Wszelkie dane osobowe związane z dokonaniem zapłaty za Usługę pobierane są przez operatora płatności elektronicznych, który w tym przypadku na mocy swojego regulaminu może pobierać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonania swojej usługi związanej z dokonaniem płatności, co dotyczy także operatorów telefonii mobilnej.
 6. Mzuri wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Usługi.

 

§ 12 [Odstąpienie, rozwiązanie Umowy]

 1. Użytkownikowi, który zawarł Umowę z Mzuri na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, poprzez pisemne oświadczenie złożone w komórce reklamacji, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Mzuri za zgodą Użytkownika rozpoczęło świadczenie usług przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1.
 3. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym warunków korzystania z Serwisu, praw autorskich Mzuri do Plików, a także ograniczenia związane z pobranym Plikiem, Mzuri może odmówić zawarcia umowy, a już zawartą rozwiązać z Użytkownikiem bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą wysłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną na jego adres elektroniczny oświadczenia w tym zakresie.
 5. Rozwiązanie Umowy przez Mzuri nie ogranicza uprawnień Mzuri do dochodzenia stosownego odszkodowania i/lub roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 13 [Postanowienia końcowe]

 1. Mzuri zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku. Nie dotyczy to cen Usług już wykupionych przez Użytkowników.
 2. Mzuri zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

§ 14 [Odpowiedzialność]

 1. Treści zawarte w pobieranych dokumentach zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie treści zawarte w pobieranych dokumentach mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
 2. Mzuri nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, podatkowej i finansowej za ewentualne szkody spowodowane treścią pobieranych materiałów ze strony sklep.mzuri.pl i ich dalszą eksploatacją, nawet, gdy o możliwości szkody Mzuri został powiadomiony.
 3. Aktualne ceny plików podane są na stronie sklep.mzuri.pl

 

Regulamin sprzedaży książek

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Sklep.mzuri.pl działający pod adresem www.Sklep.mzuri.pl prowadzony jest przez Mzuri Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-087) przy al. Niepodległości 221/1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy, pod numerem KRS: 0000337156.
 2. Sklep.mzuri.pl prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania ze sklepu wymagany jest dostęp do sieci Internet, posługiwanie się przeglądarką stron www oraz programem obsługującym pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.
 3. Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://www.Sklep.mzuri.pl, na której znajdują się informacje dotyczące książek sprzedawanych przez Sklep.mzuri.pl.
 4. Zawartość strony internetowej nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem dochodzi po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sklep.mzuri.pl.
 5. Istotne postanowienia umowy sprzedaży przekazywane są dodatkowo Klientowi wraz z przesyłką i fakturą VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

§2 [Realizacja zamówienia]

  1. Nabycie towaru następuje po realizacji płatności przez Klienta na stronie Sklep.mzuri.pl.
  2. W zamówieniu Klient wskazuje zamawiany przez siebie towar oraz podaje:

a) adres, na jaki ma zostać dostarczony towar,
b) adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura,
c) rodzaj wysyłki.

  1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
  2. Przy składaniu zamówienia Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy książki / książek.
  3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie książki / książek lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego książki / książek lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Klienta adresu dostawy.
  5. Zamówienie zostaje zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony przez Klienta towar jest dostępny w magazynie sklep.mzuri.pl.
  6. W przypadku niedostępności książki / książek objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja części zamówienia lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku decyzji Klienta o sposobie realizacji zamówienia, w terminie 64 godzin od momentu wysłania do Klienta informacji o niedostępności części zamówionych towarów, Sklep może według swego uznania:

a) zrealizować zamówienie w całości przy wydłużeniu czasu dostawy,
b) zrealizować zamówienie w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień w zależności od terminu dostępności towaru,
c) anulować zamówienie w całości i zwrot wniesionej opłaty do Klienta w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia zamówienia,
d) zrealizować zamówienie częściowo poprzez dostarczenie książki / książek, która / które jest / są dostępny w momencie realizacji zamówienia w magazynie Sklepu, a pozostałą część zamówienia anulować.

 1. W przypadku braku towaru w magazynie, jeśli zapłata za zamówiony towar nastąpiła z góry Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.
 2. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych.

§ 3 [Czas realizacji zamówienia]

 1. Zamówione książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 4 [Ceny towarów]

  1. Wszystkie ceny towarów na stronie Sklep.mzuri.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklep.mzuri.pl oraz wprowadzania nowych towarów.
  4. Koszty dostawy zostają określone, jako osobna pozycja w zamówieniu i zależą od miejsca wysyłki.
  5. Informacja dotycząca całkowitej wartości zamówienia (cena zakupu książki / książek) podawana jest przed dokonaniem płatności na stronie Sklep.mzuri.pl w zakładce „koszyk”, a także w przesyłanej Klientowi wiadomości potwierdzającej złożenia zamówienia.

§ 5 [Forma płatności]

   1. Płatność za zakup książki / książek jest realizowana za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew.
   2. Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklep.mzuri.pl i po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności.

§ 6 [Reklamacje]

   1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklep.mzuri.pl w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
   2. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a przy braku towaru podlegającego wymianie Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar wraz z koniecznymi kosztami związanymi z jego odesłaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
   3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
   4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7 [Prawo odstąpienia od umowy]

   1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku użycia, skopiowania lub zniszczenia książki / książek. Warunki odstąpienia od umowy i możliwy do zastosowania prze Klienta Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w dalszej części regulaminu.
   2. Zwracany towar należy odsyłać przesyłką pocztową na adres Mzuri sp. z o.o., adres: Mzuri Sp. Z o.o. Dowborczyków 25, klatka A, II piętro, 90-019 Łódź, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
   3. Sklep.mzuri.pl zobowiązuje się zwrócić kwotę równą uiszczonej przez Klienta cenie towaru wraz z kosztami przesyłki towaru do Klienta.
   4. Należności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

§ 8 [Dane osobowe]

   1. Składając zamówienie w Sklepie klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
   2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
   4. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
   5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

 

§ 9 [Postanowienia końcowe]

   1. Prezentacja książek na stronie Sklepu nie oznacza dostępności towaru i możliwości realizacji zamówienia.
   2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres email oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
   3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży książek mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Reklamacje wad PRODUKTÓW

 

   1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
   2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
   3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
    Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym KLIENT poinformował SPRZEDAWCĘ, (iv) została wydana KLIENTOWI w stanie niezupełnym.
    Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
   4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do SPRZEDAWCY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

   1. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

   1. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY, albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

   1. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
   2. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to SPRZEDAWCA musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
   3. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@mzuri.pl
   4. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:

    a) naprawy towaru,
    b) wymiany towaru na nowy,
    c) obniżenia ceny towaru,

    to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
    W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

   5. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:
    Mzuri Sp. Z o.o.
    Dowborczyków 25, klatka A, II piętro,
    90-019 Łódź
    (dopisek: odstąpienie od umowy)
   6. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

Odstąpienie od umowy

 

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór znajduje się poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
  4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez umożliwienie KLIENTOWI wysyłki skanu oświadczenia na adres e-mail: sklep@mzuri.pl. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
  8. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. KLIENT pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.
  10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
  11. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłkę PRODUKTU SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Dane Sprzedawcy
Mzuri Sp. z o.o.
al. Niepodległości 221/1
02-087 Warszawa
NIP: 113-277-95-93

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
Nazwa towarów: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Data zakupu: ……………………………………………………………………………………….
Data odbioru towaru: …………………………………………………………………………….
Dane Kupującego/Klienta
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie kosztami dostawy na numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data …………………………………. Podpis …………………………………………

(jeżeli wysyłasz w wersji papierowej)

>

Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz naszą politykę cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close