REgulamin Sklepu

Ninijeszy dokument zawiera:

- zasady sprzedaży dostępu do oferowanych przez sklep webinarów;

- zasady sprzedaży  przez sklep WZORÓW DOKUMENTÓW;

- zasady SPRZEDAŻY KSIĄŻEK;

Niniejszy regulamin  świadczenia usług drogą elektroniczną zostały przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowią integralną część umów sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy sklep.zmuri.pl, działający pod adresem https://sklep.mzuri.pl/sklep/, prowadzony jest przez Mzuri Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 221/1 (02-087 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000337156 , NIP 113286829, REGON 141853130.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej - sklep@mzuri.pl;

b. telefonicznie: 537 607 005;

c. pisemnie na adres: Mzuri sp. z.o.o. – sklep internetowy sklep.mzuri.pl, Al. Niepodległości 221/1 (02-087 Warszawa).


DEFINICJE 

Sklep - prowadzony przez spółkę Mzuri Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.mzuri.pl (dalej łącznie jako „strona internetowa”), przy użyciu którego spółka Mzuri  Sp. z o.o. sprzedaje produkty oraz świadczy usługi za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient/Uczestnik webinaru - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta lub uczestnicząca w webinarze;

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, mailowo lub pisemnie;

Konto Klienta (Moje Konto) - baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) - płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia.

Treści – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w mzuri.pl zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;

E-book - książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;

Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);

Pliki elektroniczne - treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tzn. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak m.in. programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka etc, w szczególności E-booki, Audiobooki mp3 i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania E-booków;

DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług;

Umowa sprzedaży lub Umowa - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


ZASADY SPRZEDAŻY WEBINARÓW


1.Sklep.mzuri.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż dostępu do webinarów. Do korzystania ze sklepu wymagany jest: dostęp do sieci Internet, przeglądarka stron www oraz program obsługujący pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.

2.Zawartość Strony Internetowej nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego;

3.Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.mzuri.pl, na której znajdują się informacje dotyczące dostępu do webinarów sprzedawanych przez Sklep.

4.W zamówieniu Klient wskazuje tytuł webinaru, w którym chce wziąć udział oraz podaje adres mailowy, na jaki ma zostać wysłany link do wirtualnego pokoju.

5.Do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem dochodzi po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sklep;

6.Niezwłocznie po złożeniu zamówienia i realizacji płatności,  Sklep wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia, oraz w ciągu 3 dni link do webinaru;

7.Istotne postanowienia przekazywane są dodatkowo Klientowi wraz fakturą VAT przesłaną wraz potwierdzeniem uczestnictwa, na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

8.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

a. niedostarczenie przez Sklep maila potwierdzającego wraz z linkiem do webinaru z przyczyn technicznych za, które Sklep nie ponosi odpowiedzialności;
b. zakwalifikowanie przez program pocztowy maila do Sklepu jako spamu,
c. (Webinary mamy offline) nieprzeprowadzenie webinaru w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które Sklep nie ma wpływu, i które były niemożliwe do przewidzenia przy potwierdzeniu zamówienia przez Sklep. W razie wystąpienia takich okoliczności, Sklep niezwłocznie powiadomi wszystkich Uczestników webinaru o ich wystąpieniu drogą elektroniczną. Ich wystąpienie może skutkować zmianą terminu webinaru lub zmianą prowadzącego webinar. Jeśli zastępstwo prowadzącego webinar lub nowy termin webinaru nie zostanie zaakceptowane przez Unczestnika, Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo domagania się zwrotu ceny uczestnictwa w webinarze.
d. decyzje i skutki tych decyzji podjętych przez Uczestnika webinaru na podstawie informacji uzyskanych w wyniku uczestnictwa w webinarze;

9.Zwrot pieniędzy za uczestnictwo w webinarze odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

10.Za sytuacje nadzwyczajne po stronie Sklepu uznaje się w szczególności:

  • czasową lub trwałą niezdolność do pracy prowadzącego i/lub współprowadzącego webinar, a także (w przypadku niektórych webinarów) członków ekipy technicznej, uniemożliwiającej realizację webinaru w zakładanym terminie,
  • zdarzenia nagłe, uniemożliwiające prowadzącemu i/lub współprowadzącemu lub ekipie technicznej przeprowadzenie webinaru, na które nie mają oni wpływu, to np. przerwa w dostawie prądu, przerwa w dostępie do internetu, uszkodzenie komputera, przerwa w działaniu oprogramowania, itp.

c) sytuacje mogące mieć wpływ na zżycie i zdrowie trenera prowadzącego, trenera współprowadzącego lub członków ekipy technicznej, to m.in. stan zagrożenia terrorystycznego, stan wojenny, skażenie terenu itp.

11.Wszystkie ceny dostępu do webinarów dostępnych na stronie Sklepu, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do webinarów oraz wprowadzania do Sklepu nowych webinarów. Cena webinaru jest ceną wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

13.Klient przed złożeniem zamówienia jest w pełni informowany o cenie dostępu do webinaru.

14.Płatność za zakup dostępu do webinaru jest realizowana za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą(Payu).

15.Serwis w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych osobowych i identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

16.Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu i po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności.

17.Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych przez Sklep zawarte są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej sklep.mzuri.pl

18.Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

19.Liczba uczestników webinaru może być ograniczona. Gdy wszystkie miejsca dla uczestników zostaną wykupione, możliwość dokonania kolejnych zakupów zostanie zablokowana.

20.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

21.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.


ZASADY SPRZEDAŻY WZORÓW DOKUMENTÓW

1.Korzystanie z Usługi przez Użytkownika odbywa się na warunkach umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Mzuri sp. z o.o. (zwanym dalej „Sprzedającym” lub „Mzuri”). Minimalnymi warunkami tej umowy są zasady określone poniżej.

2.Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Mzuri obejmuje załącznik w postaci Cennika, który stanowi nieodłączną część umowy.

3.Aktualne ceny plików podane są na stronie sklep.mzuri.pl

4.Poniższe zasady i warunki wraz z załącznikami stanowią wiążącą, z punktu widzenia prawa, umowę pomiędzy Użytkownikiem a Mzuri. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i akceptuje zawarte w nim zasady i warunki.

5.Mzuri świadczy na podstawie niniejszych warunków Usługę pobrania Pliku za pomocą sieci Internet (dalej: „Usługa”)

6.Mzuri oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz. 83 z późniejszymi zmianami).

7.Użytkownikiem korzystającym z oferowanej w ramach Serwisu Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot organizacyjny nieposiadający osobowości prawnej.

8.Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

a) dostępu do Internetu,
b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
c) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
d) wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji,
e) w przypadku korzystania z Usługi pobrania Plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Użytkowania odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC lub XLS.

9.Podczas korzystania z Serwisu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie, tj. informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

10.Mzuri nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu, dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie Pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi.

11.Pobranie Pliku wymaga wniesienia przez Użytkownika właściwej opłaty, zawartej w cenie produktu.

12.Informacja o dostępnej cenie Pliku, każdorazowo udostępniana jest Użytkownikowi przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

13.Po zakupie, Użytkownik otrzymuje link, za pomocą którego pobiera zakupiony Plik.

14.Limit pobrań otrzymanego linku wynosi 10. Po przekroczeniu tego limitu, link staje się nieaktywny.

15.Mzuri zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu danych i Usług dostępnych w Serwisie. Zmiany dotyczą w szczególności dodawania nowych lub modyfikacji Plików, zmiany płatności Usług, dodawania i zmiany danych i funkcji, ich usuwania, modyfikacji, czasowego wyłączania dostępności itd.

16.Pobranie pliku, który zgodnie z Cennikiem jest Usługą płatną udostępnianą za pośrednictwem Serwisu, możliwe jest po dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą (Payu)

17.Użytkownik, chcąc dokonać płatności, zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości, w jakiej płatność winna zostać dokonana zgodnie z Cennikiem, oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie Internetowej danego operatora.

18.W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

19.Serwis w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych osobowych i identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

20.Po prawidłowej opłacie za Plik dokonanej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika wysyłany jest zamówiony Plik w formacie PDF lub DOC zawierający zamówiony link,( nasz system nic nie wysyła) a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

21.Do korzystania z pobranego pliku w formacie PDF lub DOC, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie pobranego Pliku. Mzuri nie zapewnia możliwości pobrania lub korzystania z takiego oprogramowania.

22.W związku z tym, iż komunikacja i zamówienia dokumentów odbywają się drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), wymagana jest zgoda adresata na otrzymywanie poczty drogą elektroniczną.

23.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez pieczątek i podpisów.

24.Wzory dokumentów stanowią wartość intelektualną firmy Mzuri i niedozwolone jest odsprzedawanie tych wzorów dokumentów w jakikolwiek sposób.

25.Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

26.Wykupienie przez Użytkownika Pliku, wg. procedur i na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku, tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Mzuri jednej niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji umożliwiającej pobranie i korzystanie z Pliku, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

27.Użytkownik, któremu Mzuri udzielił licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie ma prawa do:

a) sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi, jak i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Mzuri, wyrażonej pod rygorem nieważności;
b) przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
c) utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),
d) utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych Plików, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
e) usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Mzuri podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
f) modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
g) wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
h) samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Mzuri,
i) samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Mzuri, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
j) przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Mzuri wyrażonej pod rygorem nieważności.

28.Mzuri umożliwia dostęp do Usługi,  przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu.

29.W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Mzuri ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez wcześniejszego powiadomienia, oraz do przeprowadzenia prac serwisowych, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.

30.Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Mzuri.

31.Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieupoważnionego dostępu do danych oraz za ich utratę w wyniku awarii sprzętu Użytkownika lub sabotażu.

32.Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.

33.Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikające lub związane z użyciem informacji i danych wykorzystywanych za pomocą Usługi i dostępnych w Serwisie.

34.W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Mzuri może nastąpić wstrzymanie wykonania Usługi na czas wynikający z działania przyczyn niezależnych od Mzuri.

35.Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Mzuri warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.

36.Informacje związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Mzuri: sklep@mzuri.pl

37.Zgłoszenie Reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby Mzuri ul. Niepodległości 221/1, 02-07 Warszawa

38.Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

39.Reklamacja musi mieć formę pisemną lub być złożona drogą mailową pod rygorem nieważności.

40.Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

41.Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.

42.Mzuri rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

43.Odpowiedź na Reklamację (rozpatrzenie reklamacji) następuje poprzez przesłanie go na adres elektroniczny Użytkownika.

44.Reklamacja związana z brakiem możliwości pobrania Pliku, gdy zapłata nastąpiła za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.

45.Brak elementów, o których mowa w ust. 10 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji.

46.Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wszelkie informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej sklep.mzuri.pl;

47.Mzuri otrzymuje od Użytkownika informacje, w szczególności nazwę / imię i nazwisko oraz adres e-mail, które służą prawidłowemu wykonaniu Usługi.

48.Użytkownik dokonując zakupu w sklep.mzuri.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy.

49.Wszelkie dane osobowe związane z dokonaniem zapłaty za Usługę pobierane są przez operatora płatności elektronicznych, który w tym przypadku na mocy swojego regulaminu może pobierać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonania swojej usługi związanej z dokonaniem płatności, co dotyczy także operatorów telefonii mobilnej.

50.Mzuri wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Usługi.

51.Użytkownikowi, który zawarł Umowę z Mzuri na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, poprzez pisemne oświadczenie wysłane pocztą na adres ul. Niepodległości 221/1, 02-07 Warszawa , w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

52.W razie naruszenia przez Użytkownika niniejszych postanowień, w tym warunków korzystania z Serwisu, praw autorskich Mzuri do Plików, a także ograniczenia związane z pobranym Plikiem, Mzuri może odmówić zawarcia umowy, a już zawartą rozwiązać z Użytkownikiem bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

53.Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą wysłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną na jego adres elektroniczny oświadczenia w tym zakresie.

54.Rozwiązanie Umowy przez Mzuri nie ogranicza uprawnień Mzuri do dochodzenia stosownego odszkodowania i/lub roszczeń na zasadach ogólnych.

55.Mzuri zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku. Nie dotyczy to cen Usług już wykupionych przez Użytkowników.

56.Mzuri zastrzega sobie prawo dokonywania powyższych zasad i warunków. Zmiany te wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

57.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

58.Treści zawarte w pobieranych dokumentach zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Mzuri nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie treści zawarte w pobieranych dokumentach mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

59.Mzuri nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, podatkowej i finansowej za ewentualne szkody spowodowane treścią pobieranych materiałów ze strony sklep.mzuri.pl i ich dalszą eksploatacją, nawet, gdy o możliwości szkody Mzuri został powiadomiony.


ZASADY SPRZEDAŻY KSIĄŻEK

1.Sklep.mzuri.pl prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania ze sklepu wymagany jest dostęp do sieci Internet, posługiwanie się przeglądarką stron www oraz programem obsługującym pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.

2.Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.mzuri.pl, na której znajdują się informacje dotyczące książek sprzedawanych przez Sklep.mzuri.pl.

3.Zawartość strony internetowej nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem dochodzi po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez sklep.mzuri.pl.

4.Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5.W zamówieniu Klient wskazuje zamawiany przez siebie towar oraz podaje:

a) adres, na jaki ma zostać dostarczony towar,
b) adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura,
c) rodzaj wysyłki.

6.Do jednego dnia po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

7.Przy składaniu zamówienia Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy zamówienia;

8.Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

9.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie książki/książek lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego książki/książek lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Klienta adresu dostawy.

10.Zamówienie zostaje zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony przez Klienta towar jest dostępny w magazynie sklep.mzuri.pl.

11.W przypadku niedostępności książki/książek objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja części zamówienia lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku decyzji Klienta o sposobie realizacji zamówienia, w terminie 64 godzin od momentu wysłania do Klienta informacji o niedostępności części zamówionych towarów, Sklep może według swego uznania:

a) zrealizować zamówienie w całości przy wydłużeniu czasu dostawy,
b) zrealizować zamówienie w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień w zależności od terminu dostępności towaru,
c) anulować zamówienie w całości i zwrot wniesionej opłaty do Klienta w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia zamówienia,
d) zrealizować zamówienie częściowo poprzez dostarczenie książki książek, która/które jest/są dostępny w momencie realizacji zamówienia w magazynie Sklepu, a pozostałą część zamówienia anulować.

12.W przypadku braku towaru w magazynie, jeśli zapłata za zamówiony towar nastąpiła z góry Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

13.Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych.

14.Zamówione książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Inpost.

15.Wszystkie ceny towarów na stronie sklep.mzuri.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

16.Cena podana przy każdym towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia przez Klienta    zamówienia.

17.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklep.mzuri.pl oraz wprowadzania nowych towarów.

a) Koszty dostawy zostają określone, jako osobna pozycja w zamówieniu, według cennika operatora;

b) Informacja dotycząca całkowitej wartości zamówienia (cena zakupu książki/książek, koszty dostawy) podawana jest przed dokonaniem płatności na stronie sklep.mzuri.pl w zakładce „koszyk”, a także w przesyłanej Klientowi wiadomości potwierdzającej złożenia zamówienia.

18.Płatność za zakup książki/książek jest realizowana za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew. Payu

19.Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklep.mzuri.pl i po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności.

20.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklep.mzuri.pl w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

21.W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a przy braku towaru podlegającego wymianie Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar wraz z koniecznymi kosztami związanymi z jego odesłaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

22.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

23.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

24.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku użycia, skopiowania lub zniszczenia książki / książek. Warunki odstąpienia od umowy i możliwy do zastosowania przez Klienta Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w dalszej części regulaminu.

25.Zwracany towar należy odsyłać przesyłką pocztową na adres Mzuri sp. z o.o., adres: Mzuri sp. z o.o. Dowborczyków 25, klatka A, II piętro, 90-019 Łódź, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

26.Sklep.mzuri.pl zobowiązuje się zwrócić kwotę równą uiszczonej przez Klienta cenie towaru wraz z kosztami przesyłki towaru do Klienta.

27.Należności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

28.Składając zamówienie w Sklepie klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia, zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną na stronie internetowej sklep.mzuri.pl;

29.Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność  za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

30.Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

31.Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia;

32.Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

33.Prezentacja książek na stronie Sklepu nie oznacza dostępności towaru i możliwości realizacji zamówienia.

34.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres email oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

35.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży książek mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

36.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.05.2021r.

Psychologia Wolności Finansowej